Välkommen till KARF 


KARF:s årsstämma 2024

Äger rum den 5 mars kl. 15:00. 

Stämman hålls digitalt, precis som förra året. 
Anmäla dig till info@karf.se om du vill delta i årsstämman, så skickar vi en länken till dig.
Välkomna


Här kan du söka
Kontrollansvarig
för ditt byggprojekt.

Vill du bli medlem
och är certifierad
kontrollansvarig enligt PBL.

Nya mallar för medlemmar

Du som är medlem kan nu ladda ner praktiska och efterlängtade mallar för KA.
Kontrollplan enligt PBL – KA:s utlåtande – KA:s rapport över byggplatsbesök.

Om KARF

KARF

− Ger dig som är KA, stöd i yrkesrollen och möjlighet att påverka.
− Hjälper byggherren att finna KA till sitt projekt.
− Är en ideell rikstäckande organisation för personcertifierade kontrollansvariga (KA) med uppdrag i alla typer av byggprojekt.

KARF ger stöd och information

 • Verkar för goda riktlinjer för KA:s roll i byggprocessen och utformningen av kontrollplaner.
 • Främjar kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte genom aktiviteter – gärna i samverkan.
 • Informerar medlemmarna om lagkrav och certifieringsfrågor.
 • Ger råd i enskilda medlemsfrågor.

KARF påverkar

 • Deltar i Boverkets Byggråd
 • Samråder med certifieringsorgan och byggnadsnämnder
 • Samverkar med bransch-organ som SKL, STD med flera
 • Besvarar remisser från lagstiftande myndigheter

KARF sökfunktion

 • Ger byggherrar möjlighet att finna kunniga KA

KARF

 • Lagar och föreskrifter anger vad som gäller.
 • Ansökan om bygglov och bygganmälan ska innehålla uppgift om vilken person som är KA.
 • KA ger byggherren stöd för att kontrollera att bygglagstiftningens krav på byggnaden uppfylls.
 • KA ska ha en oberoende ställning och vara personcertifierad.

Om KA

KA står för Kontrollansvarig

En personcertifiering ges med behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art eller med behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art. Detta styrs av “Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga” (BFS 2011:14). Boverkets råd är att projekt av normal art avser hus med 1-2 bostäder, byggnader med högst två våningar liksom ändring i (alla slag av) byggnader.


Projekt av komplicerad art avser enligt Boverkets råd byggnader med fler än två våningar, stora spännvidder, höga höjder (tex vindkraftverk) samt arbeten med anläggningar som är hälso- och miljöfarliga. Men det är alltid Byggnadsnämnden som beslutar om vilken behörighet som krävs för det enskilda projektet.


Varför jag gått med i KARF

Åsa Hedlund Lindquist

Jag är medlem i KARF för att här kan jag bolla problem inom mitt område, med special kompetens inom mitt arbetsområdet.

Urban Carlsson

För att få råd och tips hur man hanterar alla frågor som dyker upp. Som KA är man ju ofta ensam i projekten och inte lätt att få stöd

2-Azadeh

Azadeh Iranpour

Jag gick med KARF bland annat för att få stöd och för att kunna påverka.

Mikael Johannison, Karf

Mikael Johannison

Jag gick med i KARF för att utveckla min kompetens och erfarenhet samt inte minst för att få ett kollegialt nätverk.

Hele-Serner

Helén Serner

Jag gick med i KARF för att vara uppdaterad och att utbyta erfarenheter och delge råd och tips i mitt ensamarbete som KA. Tillsammans blir vi starkare!


Aktuella aktiviteter

KARFs remissvar ang:
Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader med konsekvensutredningBoverkets förslag till föreskrifter om ändring i BBR-upphävande av BBRAD och BBRBE.

KARFs remissvar ang:
Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer

Remissvar-KARF-Boverkets-forslag-till-foreskrifter-om-tillganglighet-och-anvandbarhet-for-personer

KARFs remissvar ang:
Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Remisssvar-KARF-Boverkets-forslag-till-foreskrifter-om-bostaders-lamplighet-for-sitt-andamal

KARFs remissvar ang:
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga stadga och beständighet i byggnader.

Remissvar-KARF-Boverkets-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-barformaga-stadga-och-bestandighet-i-byggnader

KARFs remissvar ang:
Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader med konsekvensutredning

KARFs remissvar ang:
Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien hälsa och miljö med konsekvensutredning

Kontakt oss:

Kontrollansvarigas Riksförening KARF

Organisationsnummer: 802401-3099


Här kan du kontakta oss för allmänna frågor.

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Epost*