Stadgar

§1 Ändamål
KARF är en ideell, rikstäckande intresseorganisation för yrkesmässigt verksamma medlemmar som är certifierade som Kontrollansvariga enligt PBL. Föreningen skall främja sina medlemmars roll i deras yrkesutövning som kontrollansvariga enligt Plan och Bygglagen (PBL).

§2 Medlemskap
Fullt medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda personer som har godkänd och gällande certifiering. Stödmedlemskap kan erhållas av andra enskilda personer och kollektiva organisationer, offentliga myndigheter eller företag som har anknytning till föreningens intresseområde. Stödmedlemmar har ej rösträtt men har i övrigt tillgång till samma förmåner som medlemmar med fullt medlemskap.

Medlemskap erhålls genom skriftlig ansökan till styrelsen som därefter behandlar denna ansökan och godkänner för inval. Till enskild ansökan skall bifogas intyg som styrker gällande certifiering.
Beslut om en eventuell uteslutning av medlem tas av styrelsen och skall delges medlemmen skriftligt med grund för uteslutningen. Grund för uteslutning kan vara medlem som ej fullgör sina förpliktelser till föreningen eller motverkar föreningens syften. Utträde ur föreningen skall vara skriftlig. Nytt inträde kan beviljas efter att alla gamla förpliktelser till föreningen har fullgjorts.

§3 Finansiering
Föreningen finansierar verksamheten genom:

  • medlemsavgifter
  • kollektiva stödmedlemmars kostnadsandelar
  • bidrag såsom tillhandahållande av tjänster, lokaler, material och dyl. samt eget arbete som ej faktureras föreningen
  • medverkan i betald informations- och fortbildningsverksamhet

§4 Arbetsformer
Föreningen leds av en styrelse som väljs i samband med en stadge-enligt utlyst föreningsstämma. Till styrelsen kan efter behov knytas ett antal fasta kommittéer. Dessa utses av styrelsen och handlägger avgränsade arbetsuppgifter som t.ex. finansiering, information och kom-petensutveckling. Medlemmar i kommittéer kan vara enskilda med-lemmar representanter för organisationer eller andra sakkunniga.

§5 Styrelse och styrelsearbete
Styrelsen skall i huvudsak utgöras av yrkesverksamma medlemmar Den skall bestå av ordförande samt antingen fyra eller sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande utses av föreningstämman för en period av ett år. Ledamöter och suppleanter utses av stämman för en period av två år varav hälften vid en stämma och hälften vid nästa stämma. Vid avsägelse under pågående mandatperiod görs fyllnadsval i samband med nästa stämma.

Styrelsen sammanträder på ordförandens eller sekreterarens kallelse, dock minst fyra gånger årligen. Beslutsprotokoll, som justeras efteråt, skall föras vid varje sammanträde. Kallelse till styrelsesammanträde ska ske skriftligen minst 14 dagar i förväg. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsen inklusive ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Suppleant skall kallas till alla styrelsemöten. Då suppleant ersätter or-dinarie ledamot har suppleanten rösträtt, i övrigt inte. Styrelsen har ansvar för upprättande och uppföljning av verksamhetsplan med tillhörande budget. Av verksamhetsplanen skall även framgå föreningens långsiktiga inriktning. Styrelsen har ansvar för föreningens informationsspridning

Förvaltningen granskas fortlöpande av den/de på föreningsstämman valda revisorn/revisorerna, varav en skall vara auktoriserad eller god- känd.

§6 Räkenskapsår
Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december

§7 Verksamhetsberättelse
Verksamheten redovisas årligen för perioden 01.01–12.31. Styrelsen skall varje år senast en månad före ordinarie föreningsstämma upp-rätta verksamhetsberättelse för föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen skall omfatta en redogörelse för årets verksamhet, en resultat- och balansräkning samt förslag till fortsatt långsiktig inriktning. Verksamhetsberättelsen skall god-kännas av föreningsstämman.

§8 Föreningsstämma
Föreningens högsta beslutande organ är stadgeenligt utlyst föreningsstämma.
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sista mars. Kallelse till stämman innehållande föredragningslista skall ske skriftligt minst 3 veckor i förväg.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 1 januari.

Vid stämman skall bl.a. förekomma följande ärende:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om stämman har blivit behörigt utlyst.
4. Fastställande av röstlängd
5. Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår
6. Revisionsberättelse
7. Fastställande av det ekonomiska resultatet
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande på ett år
9. Val av ledamöter till styrelsen på två år
10. Val av en suppleant på två år
11. Val av revisor/revisorer och revisorsuppleant/suppleanter
12. Val av valberedning
13. Fastställande av medlemsavgifter
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år
15. Ersättningar till styrelse och revisorer
16. Propositioner från styrelsen
17. Motioner från medlemmarna
18. Övriga ärenden enligt den utsända dagordningen
19. Stämmans avslutning

Varje enskild medlem har en röst vid stämma. Beslut fattas med enkel majoritet där dessa stadgar inte anger något annat. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst, dock ej vid val där lottning gäl-ler. Vid röstning har enskilda och kollektiva stödmedlemmar ej någon rösträtt.

Extra föreningsstämma hålls när styrelse eller revisorer så finner erforderligt, eller när minst ¼-del av medlemmarna skriftligen så påkallat. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske skriftligt senast 3 veckor före mötet. Kallelsen skall ange syftet med extrastämman samt program

§9 Konstituerande möte
Vid ett konstituerande styrelsemöte omedelbart efter ordinarie stäm-ma utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen upprättar även erforderliga arbetskommittéer samt ger dessa direktiv för deras verksamhet med angivet ansvar och befogenheter samt där så är tillämpligt erforderliga ekonomiska resurser. Sådana kommittéer kan även tillsättas löpande under verksamhetsåret.
Vid det konstituerande mötet beslutas även om de firmatecknings- och attestregler som gäller.
Föreningens firma tecknas normalt av styrelsens ledamöter, två i före-ning, varav ordförande eller vice ordförande skall vara en.

För avtal och ekonomiska åtaganden utanför beslutad budget skall protokollfört styrelsebeslut finnas.

§10 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan ske med 2/3 majoritet vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Röstning kan ske genom ombud med skriftligt mandat. Förslaget till stadgeändring skall ordagrannt vara angiven i kallelsen.

§11 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas på föreningsstämma. Minst 50 % av föreningens medlemmar skall direkt eller genom ombud delta i omröstningen. Beslut om upplösning skall tas med minst 2/3 röstmajoritet. Förslaget om upplösning av föreningen skall anges i kallelsen till stämman. Röstning kan ske genom ombud med skriftligt mandat varvid skriftlig röstlängd måste finnas upprättad.
Om inte 50 % av föreningsmedlemmarna röster kan mobiliseras krävs en extrastämma minst 30 dagar senare. Vid denna extrastämma krävs 2/3 majoritet för upplösning.